eCity

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, na jakich Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska, Polska („Spółka”, „Solaris”), jako administrator danych, przetwarza Państwa dane osobowe na stronach internetowych oraz w ramach serwisów internetowych należących do Spółki.

1. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przechowywania i przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze stron lub serwisów (w tym sklepów) internetowych Spółki („Użytkownicy”) (odpowiednio: „Strony” i „Serwisy”). Zasady korzystania ze Stron lub Serwisów uregulowane są we właściwych regulaminach („Regulamin”). Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Stron lub Serwisów.

1.1 Korzystanie ze Stron

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp i korzystać ze Stron na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub Regulaminie. Podczas korzystania ze Stron, Solaris może zbierać następujące dane Użytkownika: adres IP, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj używanej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, preferencje językowe, dane nawigacyjne (w tym informacje o linkach, w które klika Użytkownik), informacje o preferencjach (np. odnośnie cookies lub działań marketingowych).

1.2 Zakładanie i utrzymywanie kont w Serwisach

W celu korzystania z Serwisu, założenia indywidualnego konta w Serwisie oraz uzyskiwania do niego dostępu (jeśli taka opcja została przewidziana w Serwisie), Użytkownik podaje swoje dane, np. imię, nazwisko,  e-mail, hasło do logowania się do Serwisu.

W trakcie korzystania z konta przetwarzane mogą być także inne dane dotyczące historii korzystania, używania funkcjonalności konta, problemów w korzystaniu z kontem.

1.3 Analizy i badania

W przypadku korzystania ze Stron i Serwisów pewne dane mogą być zbierane na naszych serwerach w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Stron i Serwisów, tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony i Serwisów.

2. Zabezpieczenie danych Użytkowników

Solaris podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Solaris są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Solaris ramami bezpieczeństwa informatycznego oraz zasadami i procedurami zarządzania.

3. Przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych np. w celu dokonania zakupu wybranego produktu, obejrzenia filmu video. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i mogą mieć własne polityki prywatności albo zasady przetwarzania danych, z którymi Spółka zaleca zapoznać się Użytkownikom, jeśli korzystają ze stron internetowych, do których prowadzą łącza. Spółka nie przekazuje tym podmiotom żadnych danych osobowych Użytkowników.

4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celach związanych z realizacją umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. umów na korzystanie ze Stron i Serwisów, w tym prowadzenia kont założonych w Serwisie), w tym wykonania zobowiązań z niej wynikających tj. w celach niezbędnych do realizacji zawartej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Solaris jako administratora danych: w celu marketingu usług i produktów Solaris, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Solaris lub o działalności Solaris (np. w ramach newsletterów), a także w celach administracyjnych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Stron i Serwisów, tworzenia kopii zapasowych, marketingowych oraz poprawy jakości działania Strony i Serwisów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Solaris (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, realizację współpracy lub podjęcie niektórych działań np. prowadzenie konta w Serwisie lub zapewnienia dostępu do Serwisu.

6. Przekazywanie danych do innych podmiotów

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Solaris, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Solaris na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Dane osobowe Użytkownika nie będą  przekazywane do podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z Solaris zlokalizowanych w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Solaris, jako administratora danych osobowych, związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Informacje związane z odpowiedziami na zapytania, będą Państwu przesyłane do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

8. Uprawnienia

W sytuacjach określonych w przepisach Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Solaris, mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Prawo Sprzeciwu

W zakresie w jakim Solaris przetwarza Państwa dane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi  przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ww. celu nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu.

12. Pliki cookies

12.1 Serwisy i Strony używają niewielkich plików, zwanych cookies

Zapisywane są one przez Solaris na komputerze osoby odwiedzającej Serwis lub Stronę, jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej na to pozwalają. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Solaris produkty lub usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis lub Stronę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie lub odsłon poszczególnych Stron lub artykułów.

12.2. Solaris wykorzystuje dwa typy plików cookies

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

12.3. Cookies własne 

Solaris wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu lub Strony, a w szczególności do zapamiętania historii odwiedzonych Stron lub podstron w Serwisu lub w celu rekomendacji treści.

12.4. Cookies zewnętrzne

Solaris wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznych: Google LLC z siedzibą w USA),
 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Solaris, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznych: Google LLC z siedzibą w USA),
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • facebook.com (administrator cookies zewnętrznych: Facebook, Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
  • youtube.com (administrator cookies zewnętrznych: Google LLC z siedzibą w USA),
  • linkedin.com (administrator cookies zewnętrznych: LinkedIn Ireland Unlimited z siedzibą w Irlandii lub LinkedIn Corp. z siedzibą w USA ),
  • instagram.com (administrator cookies zewnętrznych: Facebook, Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

12.5. Bezpieczeństwo mechanizmu cookies dla komputerów Użytkowników

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu lub Stron będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

12.6. Zmiana ustawień popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 • Mozilla Firefox
  W górnym menu „Narzędzia” należy brać „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.
  Microsoft Internet Explorer
  W menu „Narzędzia”, należy wybrać „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”.
 • Google Chrome
  Należy kliknąć menu znajdujące się w prawym górnym rogu przeglądarki, wybrać „Więcej narzędzi”, a następnie „Wyczyść dane przeglądania…”. Można też z tego samego menu wybrać „Ustawienia” i uzyskać dostęp do informacji na temat funkcji prywatności przeglądarki w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo”.
 • Apple Opera
  W lewym górnym rogu przeglądarki za pomoćą przycisk „Opera”. otworzyć menu. Wybrać „Ustawienia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania…”. W celu zmiany ustawień wybrać przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, aby uzyskać dostęp do szczegółowych opcji dla konkretnych stron.
 • Safari
  Z menu „Safari” wybrać „Preferencje” , a następnie „Prywatność”. Wybrać wg opcji związanych z ciasteczkami.

13. Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Spółkę do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na Stronie www.solarisbus.com, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której Użytkownicy zostaną zawiadomieni poprzez informacje pojawiającą się na Stronie lub wiadomością email na podany przez Użytkownika adres. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli Użytkownicy nie akceptują naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni usunąć konto i zaprzestać korzystania ze Strony i Serwisu.

14. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych do kontaktu.

Dane kontaktowe Spółki:
Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle,
62-005 Owińska, Polska
z dopiskiem „Dane osobowe”
Adres e-mail: dane.osobowe@solarisbus.com

Nasze strony wykorzystują pliki cookies

W celu prawidłowego świadczenia usług, Solaris Bus & Coach sp. z o.o. korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce prywatności.